بازدید معاون اول رئیس جمهور از کارخانه آرتاپان

بازدید معاون اول رئیس جمهور از کارخانه آرتاپان