تنفس، کمترین خواهش ما از زمین است

آرتا انرژی تمام تلاش خود را برای کاهش اثرات زیست محیطی صنعت به کار برده و در راستای اصل پنجاهم قانون اساسی برای حفاظت از محیط زیست، ضمن برقراری روابط وسیع با طرف های ذینفع و بکارگیری استاندارها، شاخص ها و ضوابط کمی و کیفی زیست محیطی، پایش مستمر محیط زیست را در دستور کار قرار داده است.

حفاظت از محیط زیست یکی از راهبردی ترین ابزار تجارت مدرن بوده و این نیازهای مشتریان، در فشارهای رقابتی فرصتی برای احیای منابع زیست محیطی است. محیط زیست سالم بستری برای شکوفایی و تولید پایدار بوده و بی اعتنایی به محیط زیست و منابع ارزشمندی که به رایگان برای نسل بشر به ارمغان گذاشته، ضربه های جبران ناپذیری بر زمین، کره خاکی و تنها پناه انسان و تمام موجودات زنده وارد خواهد کرد.

برقراری سیستم مدیریت زیست محیطی علاوه بر اینکه تضمین کننده حفظ و ارتقاء محیط زیست خواهد بود، به لحاظ کنترل و کاهش دور ریزهای غیر ضروری و بازیافت مواد ارزشمند، از نظر اقتصادی نیز قابل توجه است، زیرا موجب کاهش هزینه های تولید و در نتیجه قیمت تمام شده محصولات خواهد بود.

در تدوین سیاستهای زیست محیطی آرتاانرژی از رهنمودهای کلی ذیل که جهت دستیابی به توسعه پایدار توصیه شده است، استفاده می گردد:

  • تدوین و بکارگیری استاندارها, شاخصها و ضوابط کمی و کیفی زیست محیطی
  • پایش مستمر محیط زیست و ممیزی فعالیتهای توسعه ای جهت جلوگیری از صدمات زیست محیطی
  • تشویق و تسهیل فعالیتها و پروژه های های سازگار با محیط زیست و جلوگیری از انجام فعالیتهای مخرب
  • ارتقاء آگاهی و دانش زیست محیطی, بمنظور دستیابی به بهره برداری پایدار
  • اصلاح الگوی تولید و مصرف با هدف کاهش مصارف غیر ضروری منابع
  • توسعه تحقیقات به منظور حفظ، شناسائی و احیای محیط زیست
  • ارزیابی اثرات و پیامدهای زیست محیطی ناشی از فعالیتهای مجتمع
  • ایجاد نظام مدیریت پسماندها و گسترش بازیافت
  • حضور فعال در همکاری های منطقه ای، ملی و بین المللی زیست محیطی
  • ملحوظ نمودن ملاحظات زیستی و ارزش اقتصادی منابع طبیعی در فرآیند تولید
mohit-zist1