جزئیات بسته بندی پارکت لمینیت

ضخامت تایل : mm 8
عرض تایل : mm 191
طول تایل : mm 1290
هربسته شامل : 8 تایل به متراژ 1/9711 مترمربع
وزن هر بسته: به صورت تقریبی  و میانگین Kg 15
وزن هر پالت: به صورت خالص Kg 960 در هرپالت 64 بسته
وزن ناخالص : به صورت ناخالص  Kg1005
ابعاد پالت: ابعادپالت پارکت بعد از بسته بندی با پالت ریزی به طول cm 132,عرض cm82 , ارتفاع cm 125

spec-artaclic