نیروگاه گازی

نیاز به انرژی الکتریکی در جامعه کنونی با توجه به انواع مصارف آن و با توجه به افزایش روز افزون قیمت انرژی ، ایجاد نیروگاه های گازی برق که یکی از سیاست های حمایتی دولت بوده این شرکت را بر آن داشت که از نیروگاه های گازی در مقیاس کوچک به ویژه به دلیل استفاده از حرارت حاصله در سیستم های سرمایشی و گرمایشی و بخار، از سیستم CHP یعنی سیستم تولید همزمان برق و حرارت بهره مند شود .