نیروگاه گازی

gas-energy-arta


نیاز به انرژی الکتریکی در جامعه کنونی با توجه به انواع مصارف آن و با توجه به افزایش روز افزون قیمت انرژی ، ایجاد نیروگاه های گازی برق که یکی از سیاست های حمایتی دولت بوده این شرکت را بر آن داشت که از نیروگاه های گازی در مقیاس کوچک به ویژه به دلیل استفاده از حرارت حاصله در سیستم های سرمایشی و گرمایشی و بخار، از سیستم CHP یعنی سیستم تولید همزمان برق و حرارت بهره مند شود .