شرکت آرتا انرژی، به منظور کسب جایگاه شایسته در تراز ملی و بین المللی پتروشیمی و دستیابی به اهداف و چشم انداز سازمان و تحقق مأموریت شرکت از طریق حفظ جایگاه برتر خود در تولید متانول و محصولات جانبی، کسب سود برای ذینفعان سازمان، خود را ملزم به رعایت آیین نامه ها، استانداردها، موازین حقوقی و مقرارت ایمنی، بهداشت شغلی و زیست محیطی در مراحل مهندسی، تأمین کالا ، ساخت و نصب و راه اندازی می داند.

در راستای دستیابی به اهداف فوق، شرکت آرتا انرژی متعهد به حفظ و ارتقاء اثربخشی و کارایی سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت شغلی و زیست محیطی می باشد. که این اهداف عبارت است از:

  1. حذف و یا کاهش آلاینده های زیست محیطی ناشی از تولید محصولات و تلاش به منظور بکارگیری فرایندهای تولید پاک
  2. مصرف بهینه انرژی با تأکید بر توسعه فرهنگ مدیریت انرژی و اقدامات پیشگیرانه، رعایت قوانین و تأمین تجهیزات و خدمات با کارایی انرژی مطلوب
  3. ارتقای ایمنی، بهداشت و محیط زیست در جهت پیشگیری از حوادث و رویدادها و بیماری ها و کاهش آلودگی های محیط زیست و کاهش پیامدهای زیست محیطی
  4. شناسایی، ارزیابی، حذف و یا کنترل موثر مخاطرات در شرایط اضطراری