آرتــا انـــرژی

  • آرتا انرژی اولین شرکت خصوصی که در نیروگاه های بادی و تجدیدپذیر سرمایه گذاری کرده است .
  • تولید برق با انرژی بادی (تجدید پذیر) به ظرفیت 100مگاوات می باشد.
  • احداث نیروگاه گازی 25 مگاوات در شهرک صنعتی آرتا نیز در حال احداث می باشد.