تولید پایدار با افزایش فرهنگ ایمنی حاصل می گردد.

امروزه توسعه یافتگی رابطه مستقیمی با برطرف نمودن چالش های فرهنگی ایمنی دارد و آن دسته از صنایعی که نتوانند پایه های فرهنگی ایمنی را تقویت نموده و یا اصولا از غنای فرهنگ ایمنی برخوردار نباشند و ایمنی را فدای تولید نمایند، محکوم به نابودی هستند و در برابر حوادث و بحرانها با دست پاچگی تسلیم خواهند شد و صنایعی که با تکیه بر عقلانیت و آموزش در چارچوب قوانین، مقررات و الزامات به پیش بروند به تولید پایدار و ارتقای جایگاه جهانی دست خواهند یافت.

فعالیتهای زیر از جمله مواردی است که برای موفقیت در ایمنی را باعث شده است:


انجام بازرسی های برنامه ریزی شده از کلیه تجهیزات و سیستمهای مرتبط با ایمنی و آتش نشانی

  1. نظارت بر انجام کلیه فعالیتهای اجرایی مجتمع در چارچوب دستورالعمل های کاری موجود
  2. آموزش بدو استخدام و ادواری کلیه پرسنل، متناسب با فعالیتهای اجرایی آنان
  3. برگزاری تمرینات و رزمایش ها و تهیه امکانات لازم برای آمادگی و مقابله با شرایط اضطراری
  4. برگزاری جلسات با رده های مختلفسازمان و پیمانکاران در خصوص مسایل مرتبط با ایمنی
  5. همکاری منطقه ای و ملی در خصوص اجرای برنامه های مرتبط با بهبود وضعیت ایمنی
  6. نظارت بر ایمنی پیمانکاران برای اطمینان از اجرای اصول ایمنی و ایجاد فضای رقابتی مناسب
  7. صدور اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و پیگیری رفع عدم انطباقهای ایمنی
  8. انجام فعالیتهای مرتبط با مدیریت ایمنی فرایند و تکیه بر اصول علمی و مهندسی در ایمنی