عنوان

UNIVERSAL

ضخامت تایل : mm 8
عرض تایل : mm 191
طول تایل : mm 1290
هربسته شامل : 8 تایل به متراژ 1/9711 مترمربع
وزن هر بسته: به صورت تقریبی  و میانگین Kg 15
وزن هر پالت: به صورت خالص Kg 960 در هرپالت 64 بسته
وزن ناخالص : به صورت ناخالص  Kg1005
ابعاد پالت: ابعادپالت پارکت بعد از بسته بندی با پالت ریزی به طول cm 132,عرض cm82 , ارتفاع cm 125

1-min

52102-103-min

CEMENT/CERAMIC & STONE

ضخامت تایل :8 mm
عرض تایل : 500 mm
طول تایل :  500 mm
هربسته شامل : 8 تایل به متراژ 2 مترمربع
وزن هر بسته: به صورت تقریبی  و میانگین 15.6 kg
وزن هر پالت: به صورت خالص Kg 763 در هرپالت 48 بسته
وزن ناخالص : به صورت ناخالص  776.5 kg
ابعاد پالت: ابعادپالت پارکت بعد از بسته بندی با پالت ریزی

به طول cm 104.5,عرض 98.5 cm, ارتفاع cm 99


CEMENT/CERAMIC & STONE

ضخامت تایل :8 mm
عرض تایل : 501 mm
طول تایل :  212 mm
هربسته شامل : 8 تایل به متراژ 0.85 مترمربع
وزن هر بسته: به صورت تقریبی  و میانگین 6.6 kg
وزن هر پالت: به صورت خالص Kg 739 در هرپالت 112 بسته
وزن ناخالص : به صورت ناخالص  750 kg
ابعاد پالت: ابعادپالت پارکت بعد از بسته بندی با پالت ریزی به طول cm 105,عرض 110 cm, ارتفاع cm 105

23